Webový server společnosti Euro Center Trade s.r.o. - podmínky používání a právní omezení

Používání Webového serveru

Společnost Euro Center Trade s.r.o. (dále jen "ECT") vám dává oprávnění prohlížet a stahovat materiály z tohoto webového serveru ("Webový server") výhradně pro vaše osobní nekomerční použití za předpokladu, že všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, zachováte ve všech kopiích těchto materiálů. Materiály, které se nalézají na tomto Webovém serveru nesmíte žádným způsobem upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Jakékoliv používání těchto materiálů na jakémkoliv jiném Webovém serveru či v jiném síťovém prostředí pro jakýkoliv účel je zakázáno. Materiály na tomto Webovém serveru jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z tohoto Webového serveru může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek, vaše oprávnění používat tento Webový server je automaticky ukončeno a vy musíte ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

Odmítnutí odpovědnosti

MATERIÁLY (VČETNĚ VEŠKERÉHO SOFTWARU) A SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA TOMTO WEBOVÉM SERVERU JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI NEPORUŠOVÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Závazky ECT týkající se jejích produktů a služeb jsou určeny výhradně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány, a žádný obsah tohoto Webového serveru by neměl být vykládán jako změna těchto smluv. ECT dále neručí za správnost a úplnost materiálů, softwaru a služeb na tomto Webovém serveru. ECT může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto Webovém serveru nebo změny produktů a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a služby na tomto Webovém serveru nemusí být aktuální a ECT se nezavazuje, že bude materiály a služby na tomto Webovém serveru aktualizovat. Informace publikované na tomto Webovém serveru se mohou týkat produktů, programů či služeb, které nejsou ve vaší zemi dostupné. O informace o produktech, programech a službách, které jsou pro vás dostupné, požádejte místního obchodního zástupce ECT. Je možné, že platné zákony nedovolují vyloučení předpokládaných záruk, takže se toto vyloučení na vás nemusí vztahovat.

Omezení odpovědnosti

ECT, JEJÍ DODAVATELÉ ANI JINÉ TŘETÍ STRANY ZMÍNĚNÉ NA TOMTO WEBOVÉM SERVERU NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, VŠECH ŠKOD, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM UŠLÝCH ZISKŮ, ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODŮ) ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM, NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT NEBO NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU, JAKÉHOKOLIV WEBOVÉHO SERVERU, NA KTERÝ TENTO SERVER ODKAZUJE, NEBO MATERIÁLŮ ČI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA KTERÉMKOLIV NEBO NA VŠECH TAKOVÝCH WEBOVÝCH SERVERECH, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, DELIKTU NEBO JAKÝCHKOLIV PRÁVNÍCH TEORIÍ A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA ECT BYLA NEBO NEBYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA. JESTLIŽE POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ, INFORMACÍ ČI SLUŽEB Z TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK NUTNOST ÚDRŽBY, SEŘÍZENÍ NEBO OPRAVY ZAŘÍZENÍ ČI DAT, PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ. PLATNÉ ZÁKONY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE TATO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Podmínky, jimž se uživatel podřídí

ECT od vás nechce prostřednictvím tohoto Webového serveru přijímat důvěrné ani chráněné informace. Jakékoli materiály, informace nebo jiná sdělení ("Sdělení"), která přenesete nebo zašlete na tento Webový server, nebudou považovány za důvěrné ani za chráněné. ECT nebude mít ke Sdělením žádné závazky. ECT a osoby jí pověřené budou smět kopírovat, zveřejňovat, šířit, začleňovat a jinak používat Sdělení a všechna data, vyobrazení, zvuky, texty a jiné součásti Sdělení pro jakékoliv komerční či nekomerční účely. Určitelné osobní informace poskytnuté ECT za účelem získání produktů nebo služeb budou zpracovány v souladu s prohlášením online o ochraně soukromí ECT. Je zakázáno přenášet nebo zasílat na tento Webový server nebo z tohoto Webového serveru jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, neslušné, pornografické či jiné materiály, které porušují jakýkoliv zákon.

Uživatelské diskusní skupiny

ECT může, ale není povinna, monitorovat nebo kontrolovat kterékoliv části Webového serveru, kam uživatelé přenášejí nebo zasílají svá Sdělení nebo kde komunikují výhradně mezi sebou, včetně, ale bez omezení, diskusních skupin, bulletinů či jiných uživatelských fór, a obsah jakéhokoliv z takových Sdělení. ECT však nebude žádným způsobem nést odpovědnost v souvislosti s obsahem jakéhokoliv takového Sdělení, ať už by měla taková odpovědnost vzniknout na základě zákonů týkajících se autorských práv, ochrany před pomluvami, ochrany soukromí, na základě zákonů proti pornografii či jiným způsobem. ECT si ponechává právo odstranit zprávy, které obsahují jakýkoliv materiál, který by ECT považovala za urážlivý, nactiutrhačný, neslušný nebo jinak nepřijatelný.

Odkazy na webové servery třetích stran

Odkazy na webové servery třetích stran jsou na tomto Webovém serveru uváděny pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte tento Webový server. ECT nepřezkoumávala všechny tyto webové servery třetích stran, není zodpovědná za žádný z těchto webových serverů či jejich obsah a nemá na ně vliv. Tyto servery tedy nepodléhají schválení ECT a ECT neprohlašuje nic ohledně těchto serverů ani ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento Webový server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Odkazy na tento Webový server

Můžete vytvářet odkazy na tento Webový server z jiných webových serverů, musíte však dodržovat všechny relevantní zákony. Webové stránky odkazující na tento Webový server musí splňovat následující podmínky:

  • Mohou odkazovat na obsahy ECT, avšak nesmí je replikovat;
  • Neměly by vytvářet prostředí prohlížeče či okraje okolo obsahů ECT;
  • Neměly by naznačovat, že ECT schvaluje dané stránky či produkty;
  • Neměly by nesprávně prezentovat vztah k ECT;
  • Neměly by prezentovat nepravdivé informace o produktech a službách ECT;
  • Neměly by obsahovat obsah, který by mohl být vykládán jako nechutný, urážlivý nebo kontroverzní.

Na tento webový server není povoleno vytvářet odkazy z webových serverů, které se zabývají hazardem, pornografií, podněcují k násilí či nesnášenlivosti vůči osobám či skupinám osob. 

Obecná ustanovení

ECT spravuje tento Webový server ze svých kanceláří v Praze, Česká Republika (ČR). ECT netvrdí, že materiály na tomto Webovém serveru jsou vhodné nebo dostupné pro používání mimo ČR a že přístup k těmto materiálům na územích, kde je jejich obsah protiprávní, je zakázán. Nesmíte používat, exportovat nebo reexportovat materiály nebo služby dostupné na tomto Webovém serveru nebo jakoukoliv jejich kopii či adaptaci v rozporu s jakýmkoliv platným zákonem či předpisem, včetně, ale bez omezení, zákonů a předpisů ČR o exportu. Jestliže se rozhodnete navštívit tento Webový server z místa nacházejícího se mimo území ČR, činíte tak z vlastní iniciativy a jste odpovědni za slučitelnost této aktivity s platnými místními zákony. Tyto Podmínky budou vykládány a sestaveny podle zákonů ČR, aniž by byly uvedeny v platnost jakékoliv zásady kolize právních norem.

ECT může kdykoliv revidovat tyto Podmínky tím, že aktualizuje tento zápis. Čas od času byste měli navštívit tuto stránku a přečíst si aktuálně platné Podmínky, neboť pro vás jsou závazné. Určitá ustanovení těchto Podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami či podmínkami, které se nalézají na určitých stránkách tohoto Webového serveru.

Datum poslední revize: leden 2005

Upozornění

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TENTO WEBOVÝ SERVER. POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU ZNAMENÁ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE. JESTLIŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI ("PODMÍNKY") NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TENTO WEBOVÝ SERVER.

Související odkazy